Skim Jaminan Kredit Perumahan

 • Tujuan Pembiayaan
  Pembiayaan gadai janji

 • Had Pembiayaan
  Sehingga RM400,000.00 (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA*/MRTT*, LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian)

 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ pembiayan bertempoh

 • Tempoh Pembiayaan
  Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan)

 • Jaminan Pembiayaan
  Jaminan 100% atas jumlah pembiayaan pokok (termasuk MRTA*/MRTT*, LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian) yang diperolehi daripada Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat

 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Seperti yang ditetapkan oleh Institusi Kewangan yang terlibat

 • Deposit
  Deposit mandatori bersamaan dengan 3 bulan bayaran bulanan

  *MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance
  *MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful
  *LTHO: Long Term House owner’s Takaful