Skim Jaminan Kredit Perumahan

 • Tujuan Pembiayaan
  Pembiayaan gadai janji

 • Had Pembiayaan
  Sehingga RM500,000.00 (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA*/MRTT*, LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian)

 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ pembiayan bertempoh-i

 • Tempoh Pembiayaan
  Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan)

 • Jaminan Pembiayaan
  *Jaminan pembiayaan melebihi 100% diatas jumlah pembiayaan (termasuk jumlah pembiayaan pokok, **MRTA/MRTT, LTHO, yuran guaman dan yuran penilaian)

 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Seperti yang ditetapkan oleh Institusi Kewangan yang terlibat

  *Tertakluk kepada pembiayaan tidak melebihi RM500,000

  **MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance
  **MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful
  **LTHO: Long Term House owner’s Takaful